Správy a uverejnenia

Výročné správy koncernu


 

Informácie zverejňované podľa opatrenia č. 16/2014 Národnej Banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Výročná správa 2017 (v slovenskom jazyku)