Platobný účet a platobná karta

Založte si u nás platobný účet s výhodným zúročením zostatku a medzinárodne platnou debetnou platobnou kartou.

Máte už platobný účet v inej banke? Založte si u nás Premium Konto na tvorbu svojej finančnej rezervy a komfortnú realizáciu platobného styku. BKS Bank Vám za prejav Vašej dôvery poskytne sporiaci účet s výhodným zúročením zdarma.

 

Platobný účet s tým, čo potrebujete:

 1. Založenie, vedenie a zrušenie platobného účtu.
 2. Elektronické bankovníctvo BKS Online Banking (vrátane autorizačného nástroja VASCO-token).
 3. Neobmedzený počet SEPA úhrad elektronickým bankovníctvom BKS Online Banking.
 4. Neobmedzený počet prijatých úhrad.
 5. Neobmedzený počet SEPA trvalých príkazov elektronickým bankovníctvom BKS Online Banking.
 6. Neobmedzený počet SEPA inkás (strana platiteľa).
 7. Pravidelný výpis z platobného účtu.
 8. Vedenie a správa produktu BKS Online sporiaci účet.
 9. Kreditný úrok na Premium Konto: 0,35% p.a..
 10. Mena: EUR.

 11. Mesačný poplatok za vedenie platobného účtu bez debetnej platobnej karty Maestro neembosovanej: 3,- EUR.

 

Premium Konto s debetnou platobnou kartou Maestro neembosovanou zahŕňa naviac:

 1. Vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty Maestro neembosovanej.
 2. Neobmedzený počet platieb platobnou kartou kdekoľvek.
 3. Až 4 výbery mesačne z bankomatu kdekoľvek v mene EUR.
 4. Obnova platobnej karty neembosovanej po skončení platnosti (4 roky).

 5. Mesačný poplatok za vedenie platobného účtu s debetnou platobnou kartou Maestro neembosovanou: 3,50 EUR.

 

 

Viac informácií Vám poskytne Váš bankový poradca BKS Bank. Radi Vám poradíme. Využite možnosť dohodnutia si osobného stretnutia!

Ak naozaj nemáte záujem využívať naše výhodné Premium Konto a ide Vám iba o platobný účet, ponúkame Vám Klasik Konto.

 

 1. Kreditný úrok na Klasik Konto: 0,35% p.a..
 2. Mesačný poplatok ze vedenie platobného účtu: 3,- EUR.
 3. Mena: EUR.
 4. Možnosť doobjednania debetnej platobnej karty Maestro neembosovanej.
 5. Poplatky súvisiace s využívaním platobného účtu nájdete v aktuálnom Sadzobníku poplatkov pre privátnych klientov.

Viac informácií Vám poskytne Váš bankový poradca BKS Bank. Radi Vám poradíme. Využite možnosť dohodnutia si osobného stretnutia!

Hotovosť 24 hodín denne - Vaša medzinárodná debetná platobná karta Maestro neembosovaná Vám to umožní. Plaťte pomocou Vašej debetnej platobnej karty a PIN kódu, alebo vyberajte hotovosť z bankomatov - a to kdekoľvek a kedykoľvek.

Debetnú platobnú kartu Maestro neembosovanú si môže objednať majiteľ platobného účtu s možnosťou dodatkových platobných kariet pre disponentov na platobnom účte. Táto medzinárodne použiteľná debetná platobná karta môže byť objednaná k platobným účtom Premium Konto alebo Klasik Konto. Využite možnosť bezhotovostného platenia bez poplatkov a až 4 výberov z ktoréhokoľvek bankomatu v cene platobného účtu!


Stručný prehľad

 1. bezhotovostné platby debetnou platobnou kartou kdekoľvek bezplatne
 2. hotovostné výbery z ktoréhokoľvek bankomatu kdekoľvek
 3. bezkontaktné platby do výšky 20,- EUR len priložením debetnej platobnej karty bez zadania PIN kódu pomocou technológie NFC
 4. možnosť až 4 výberov mesačne z bankomatu kdekoľvek v mene EUR

 

Blokácia platobnej karty

 

V prípade straty, krádeže alebo podozrenia zo zneužitia Vás žiadame o blokáciu Vašej platobnej karty na telefónnom čísle

+ 421 (0)2 3232 3044 alebo v rámci otváracích hodín osobne na pobočkách BKS Bank.

 

Viac informácií Vám poskytne Váš bankový poradca BKS Bank. Radi Vám poradíme. Využite možnosť dohodnutia si osobného stretnutia!

Základný bankový produkt poskytuje BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR (ďalej len „Banka“) na základe legislatívnej požiadavky v zmysle § 27 c zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o bankách“).

 • Základný bankový produkt je určený Klientom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky

  a) Klient je spotrebiteľom a dovŕšil 18 rokov,
  b) Klient podá Banke písomnú žiadosť o poskytnutie Základného bankového produktu,
  c) Klient nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Základného bankového produktu v Banke, inej banke alebo pobočke zahraničnej banky zriadený platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov,
  d) Klient nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Základného bankového produktu čistý mesačný príjem vyšší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy.
  Klient potvrdzuje skutočnosti podľa písm. c) a d) čestným vyhlásením.


  Zoznam bankových produktov, služieb a transakcií zahrnutých v Základnom bankovom produkte:

  1. Zriadenie platobného účtu
  2. Vedenie platobného účtu v EUR
  3. Zrušenie platobného účtu
  4. Elektronické bankovníctvo BKS Online Banking (vrátane zapožičania prvého VASCO-tokena)
  5. Neobmedzený počet tuzemských SEPA úhrad*
  6. Neobmedzený počet prijatých úhrad
  7. Neobmedzený počet tuzemských SEPA trvalých príkazov (vrátane zmien, zrušenia)
  8. Neobmedzený počet tuzemských SEPA inkás (strana platiteľa)
  9. Neobmedzený počet platieb medzinárodnou debetnou platobnou kartou neembosovanou
  10. Vydanie medzinárodnej debetnej platobnej karty Maestro neembosovanej (1 ks)
  11. Automatická obnova medzinárodnej debetnej platobnej karty neembosovanej po skončení platnosti


  (k Základnému bankovému produktu sú za jednotlivé operácie nad uvedený rámec účtované ďalšie poplatky v zmysle aktuálneho Sadzobníka)

   

  V rámci Základného bankového produktu nie je možné zriadiť služby povoleného prečerpania ani žiadne iné služby nad rámec rozsahu služieb a transakcií ustanoveného právnymi predpismi.


  Poplatok za Základný bankový produkt: 0,- Eur
  .


  * SEPA úhrada je prevod v mene EUR v rámci SEPA priestoru bez konverzie, kde účet príjemcu je v tvare IBAN a poplatková inštrukcia je SHA.
  EHP - Európsky hospodársky priestor (Krajiny EÚ + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko).
  SEPA priestor - štáty Európskej Únie, EHP a Švajčiarsko.

  Podmienky pre zamietnutie a zrušenie Základného bankového produktu

  Ak Banka zamietne žiadosť Klienta o poskytnutie Základného bankového produktu, bezodkladne písomne a bezplatne informuje Klienta o dôvodoch zamietnutia.
  Banka je oprávnená zrušiť poskytovanie Základného bankového produktu, ak zistí:
  a) nepravdivosť poskytnutého čestného vyhlásenia,
  b) že si Klient v období, počas ktorého mu Banka poskytuje Základný bankový produkt zriadil platobný účet okrem vkladového účtu alebo peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou a prijímania vkladov formou sporiaceho programu a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v Banke, alebo v inej banke alebo pobočke zahraničnej banky,
  c) že súčet súm platobných operácií pripísaných na platobný účet spotrebiteľa v kalendárnom roku v rámci poskytovania Základného bankového produktu je vyšší ako 15-násobok minimálnej mzdy.

  Informácie o mimosúdnom riešení sporov

  Ak Klient nie je spokojný so spôsobom, akým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže Banke podať žiadosťou o nápravu. V prípade nevybavenia tejto žiadosti v lehote 30 dní od jej odoslania alebo v prípade jej zamietnutia, môže Klient podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“). Návrh podáva Klient príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Možnosť Klienta obrátiť sa v danej veci na súd týmto nie je dotknutá.
  Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je v zmysle Zákona o alternatívnom riešení sporov bezplatné, avšak oprávnená osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporu stanoviť, že je oprávnená požadovať od Klienta zaplatenie poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, najviac v sume päť eur.

   

  Banka pri uzatvorení zmluvy o bankovom obchode predkladá Klientovi neodvolateľný návrh na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, v zmysle ktorej by všetky prípadné spory medzi stranami riešil v rozhodcovskom konaní pred stálym rozhodcovským súdom, ktorého zriadovateľ je držiteľom povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory podľa zoznamu, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.01.2015 (ďalej len „Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní“).
  V prípade, ak Klient v príslušnej zmluve o bankovom obchode vyjadrí súhlas na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, Banka uzavrie s Klientom spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu. Táto spotrebiteľská rozhodcovská zmluva je samostatným dokumentom, ktorý obsahuje aj poučenie o právach Klienta a procesných postupoch spotrebiteľského rozhodcovského konania v súlade so Zákonom o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
  Vzorové znenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy je zverejnené na internetovom sídle Banky a sprístupnené v priestoroch pobočiek Banky.
  V prípade, ak Klient nevyjadril súhlas s uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, budú prípadné spory z príslušnej zmluvy o bankovom obchode rozhodované  príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými v čase riešenia sporu. Uzavretie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy neobmedzuje právo Klienta ako spotrebiteľa obrátiť sa na súd, pokiaľ vo veci nezačalo už skôr spotrebiteľské rozhodcovské konanie.

 • Prehľad najpoužívanejších funkcií BKS Online Banking
 • Možnosti a výhody BKS Online Banking
 • Informácia o ochrane vkladov a odškodnení investorov
 • Informačný hárok pre vkladateľov
 • Informácia o lehotách predkladania platobných príkazov s účinnosťou od 01.09.2015
 • Prenos platobného účtu
Zákaznícky servis

02/323230-00

Využite náš zákaznícky servis!

PO - PI: 9.00 - 16.00 hod.

Služba spätného volania

Radi Vám zavoláme naspäť, aby sme osobne zodpovedali Vašu otázku.

Dohodnúť spätné volanie

Záleží nám na Vašom názore

Spokojnosť našich klientov je našim cieľom. Prosíme Vás, aby ste vyjadrili svoje podnety a želania.

Kontaktujte nás hneď teraz