SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) je jednotná oblasť úhrad v eurách, kde ide o zjednotenie podmienok pre realizáciu platobného styku v rámci „SEPA priestoru“. Ide o priestor, v ktorom majú spotrebitelia, podniky a iné hospodárske subjekty možnosť realizovať a prijímať úhrady v mene euro tak v rámci jednej krajiny, ako aj medzi jednotlivými krajinami „SEPA priestoru“ za rovnakých podmienok, práv a povinností. Uvedené vyplýva z európskej legislatívy, ktorá je záväzná pre všetkých účastníkov platobného styku, či už pre banky alebo ich klientov.

Dané zjednotenie upravuje európska legislatíva v SMERNICI EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu (Payment Services Directive 2007/64/EC).

Na Slovensku bola európska smernica zapracovaná do Zákona o platobných službách č. 492/2009 účinného od 1. 11. 2009. Zároveň uvedené upravuje aj NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 260/2012 a jeho novela č. 248/2014 z 26.02.2014, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009. Od 1. februára 2014 sa všetky domáce a cezhraničné platby v mene euro v rámci „SEPA priestoru“ stali SEPA úhradami.

Základnými SEPA platobnými schémami, ktoré vytvoril European Payment Council sú SEPA úhrada (SEPA credit transfer) a SEPA inkaso (SEPA direct debit).

 

 • Platobné nástroje SEPA

  1. SEPA úhrady - SEPA Credit Transfer (SCT)
  2. SEPA inkasá - SEPA Direct Debit (SDD)
  3. SEPA platobné karty - SEPA Cards Framework (SCF)


  BKS Bank poskytuje svojim klientom nasledovné produkty:

  SEPA úhrada (SCT = SEPA credit transfer) - je prevod so štandardnou prioritou v mene euro, ktorú klient realizuje v rámci SEPA priestoru. Realizácia SEPA úhrady je možná len ak je banka platiteľa aj banka príjemcu zapojená do príslušnej SEPA schémy.

  SEPA úhrada je pripísaná v prospech účtu banky príjemcu v bankový pracovný deň nasledujúci po dni odpísania finančných prostriedkov z účtu platiteľa.

  SEPA inkaso (SDD = SEPA direct debit) - je platobná operácia realizovaná v mene euro v rámci krajín SEPA priestoru, pri ktorej je príjemcom klient, ktorý vysiela  príkaz na SEPA inkaso za predpokladu, že platiteľ dal súhlas vo forme mandátu priamo danému príjemcovi.

  Bližšie informácie o uvedenom  produkte dostanete priamo od našich zamestnancov platobného styku v prípade aktívneho záujmu o uvedený produkt.        

 • IBAN

  International Bank Account Number (Medzinárodné číslo bankového účtu) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu platby pri realizovaní prevodov a inkás.

  Tvoria ho alfanumerické znaky, ktoré jedinečným spôsobom identifikujú číslo účtu klienta v banke.

  Štruktúra účtu v tvare IBAN, prijatého v SR:

  1. V SR je IBAN 24-miestny.
  2. Prvé dva znaky predstavujú kód krajiny „SK“ podľa normy ISO.
  3. Ďalšie dva znaky sú numerické a predstavujú kontrolnú číslicu (aritmetická funkcia MOD 97-10).
  4. Ďalšie štyri znaky predstavujú číselný kód banky (napr. 8420,1100, 0900,...).
  5. Zvyšné znaky reprezentujú samotné číslo účtu v rozsahu max. 16 znakov, skladajúce sa z predčíslia - max. 6 znakov a základného čísla účtu - max. 10 znakov).
  6. Zároveň platí v IBAN-e povinné dopĺňanie núl zľava doprava kvôli dodržaniu počtu čísel v čísle účtu (16 znakov).
 • BIC

  SWIFT/BIC - je swiftový kód banky a skladá sa z kombinácie 8 alebo 11 alfanumerických znakov
  písaných vždy veľkými písmenami.

  SWIFT/BIC kód identifikuje príslušnú banku, kód krajiny, sídlo a príp. príslušnú pobočku banky.

  SWIFT/BIC kód BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR je BFKKSKBB (BFKKSKBBXXX):

  1. štvormiestny unikátny kód názvu banky,
  2. dvojmiestny kód krajiny,
  3. dvojmiestny kód sídla banky (písmená alebo číslice),
  4. trojmiestny kód pobočky (len v prípade, ak príslušná banka má viac swiftových adries, napr. swiftové adresy pobočiek), tvoria ho písmená alebo číslice, príp. ich kombinácia.

 • Výhody SEPA úhrady a SEPA inkasa

  1. jednotná mena euro
  2. jednotný právny rámec pre poskytovanie platobných služieb
  3. jednotné a záväzné lehoty spracovania
  4. dostupnosť účtov klientov v rámci SEPA priestoru s využitím jedného platobného účtu
  5. z jedného platobného účtu bude môcť klient realizovať úhrady a inkasá kdekoľvek v rámci SEPA priestoru rovnako rýchlo, bezpečne a za rovnakých podmienok
  6. klient platí vždy iba poplatky svojej banky
  7. výška platby nie je obmedzená
  8. úhrady a inkasá sú za rovnaký poplatok v rámci SEPA priestoru ako v prípade tuzemských úhrad a inkás
  9. transparentnosť poplatkov - úhrady sú realizované v plnej výške zasielanej sumy bez akýchkoľvek zrážok zo zasielanej sumy (na účet príjemcu sa pripíše plná suma neznížená o poplatky)
  10. spracovanie SEPA produktov podlieha jednotným schémam spracovania úhrad a inkás v celom SEPA priestore
 • Krajiny SEPA priestoru

  1. Členské krajiny EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
  2. Ostatné územia a autonómne oblasti: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Saint Pierre a Miquelon.
  3. Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako, San Marino.
 • Ďalšie informácie
Zákaznícky servis

02/323230-00

Využite náš zákaznícky servis!

PO - PI: 9.00 - 16.00 hod.

Služba spätného volania

Radi Vám zavoláme naspäť, aby sme osobne zodpovedali Vašu otázku.

Dohodnúť spätné volanie

Záleží nám na Vašom názore

Spokojnosť našich klientov je našim cieľom. Prosíme Vás, aby ste vyjadrili svoje podnety a želania.

Kontaktujte nás hneď teraz